ХҮНИЙГ ХӨГЖҮҮЛНЭ             88085704, 95959514, 94101170, 94101180     info@hrconsulting.mn
Хүний нөөцийн мэргэжилтэнгүүдэд зориулсан сургалт

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТЫН БАГЦ

Сургалтын сэдэв Цаг
АЖЛЫН БАЙРНЫ ШИНЖИЛГЭЭ БА АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ 
1 1 Ажлын шинжилгээний тухай ойлголт, ажлын шинжилгээ хийх аргачлал 2
2 2 Ажлын зураг авалт хийх аргачлалт  1
3 3 Ажлын шинжилгээ хийх аргачлалт 1
4 4 Ажлын байрны тодорхойлол ба түүний агуулга  2
5 5 Ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулах  2
Нийт цаг  8
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙГ ОНОВЧТОЙ ХИЙХ НЬ 
6 1 Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн мөн чанар, бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр 2
7 2 Дотоод бүрдүүлэлтийн эх сурвалжийг ашиглах нь 1
8 3 Гадаад бүрдүүлэлтийн эх сурвалжийг ашиглах нь  1
9 4 Онлайн орчинд бүрдүүлэлт хийх нь  1
10 5 Чадварлаг ажилтанг урвуулан авах нь  1
11 6 Ажлын байрны зарын агуулга ба хөдөлмөрийн зах зээл  1
12 7 Бүрдүүлэлтийн үр дүнг хэмжих  нь  1
Нийт цаг  8
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ОНОВЧТОЙ ХИЙХ 
13 1 Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалт түүний мөн чанар, сонгон шалгаруулалын зорилго  2
14 2 Сонгон шалгаруулалтын үе шат 2
15 3 Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтанд сэтгэл зүйн аргыг хэрэглэх нь  2
16 4 Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтанд ассесмент цетрын аргыг хэрэглэх нь  2
17 5 Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтанд уламжлалт  аргыг хэрэглэх нь  2
18 6 Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын зардал ба үр дүнг хэмжихүй  2
Цаг  12
ЧИГЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ НЬ 
19 1 Чиглүүлэх сургалтын тухай 2
20 2 Чигүлүүлэх сургалтын ач холбогдол  2
21 3 Чиглүүлэх сургалтын агуулга  2
22 4 Чиглүүлэх сургалтыр үр дүнг хэмжихүй  2
Цаг  8
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СУРГАЛТ ХӨГЖИЛ 
23 1 Хүний нөөцийн сургалтын тухай үндсэн ойлголт  2
24 2 Сургалтын ач холбогдол 2
25 3 Сургалтаар дамжуулан ажилтны ур  чадварыг дээшлүүлэх  2
26 4 Сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох аргачлал  2
27 5 Сургалтын зохион байгуулахад анхаарах зүйл 2
28 6 Сургагч багшийн чадвар ба бэлтгэл  2
29 7 Сургалтын үр дүнг үнэлэх  2
Цаг  14
АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ 
30 1 Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлэгээг хэрэгжүүлэх, түүний ач холбогдол 2
31 2 KPI  аргачлалыг нэвтрүүлэх нь  3
32 3 360 градусын аргаара жлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг хийх нь  3
33 4 MBO аргаар ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг хийх  3
Цаг  11
ЦАЛИН, УРАМШУУЛЛЫН   СИСТЕМ
34 1 Цалин ба ажлын бүтээмж  2
35 2 Цалингийн бүтцийг оновчтой тогтоох нь  2
36 3 Цалингийн өрсөлдөх чадвар 2
37 4 Ажилтанг урамшуулах аргууд 2
38 5 Урамшууллын хэлбэрүүд 2
Цаг  10
ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦАА
39 1 Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах  8
40 2 Хөдөлмөрийн гэрээг боловсруулах аргачлал  2
41 3 Журам боловсруулах нь  3
42 4 Тушаал боловсруулах  2
Цаг  15
Нийт цаг  86