ХҮНИЙГ ХӨГЖҮҮЛНЭ             88085704, 95959514, 94101170, 94101180     info@hrconsulting.mn
Хүний нөөцийн журмын сургалт

 

БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЖУРМЫН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
  Ном худалдан авсан тохиолдолд доорх сургалтуудаас 1 сургалтыг сонгон үнэ төлбөргүй хамрагдах ба бусад сургалтуудад 50% хөнгөлттэй үнээр хамрагдах эрхтэй болно.
Нэг сургалтын үндсэн төлбөр 100.000 төгрөг бөгөөд хөнгөлөлттэй төлбөр 50.000 төгрөг болно.Сургалт бүр дээр тухайн журмын загвар, гарын авлага дагалдана.
                                                                                     
СУРГАЛТЫН СЭДЭВ СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО  
  Долоо хоног  18-Aug 19-Aug 21-Aug 25-Aug 26-Aug 28-Aug 1-Sep 2-Sep 4-Sep 8-Sep 9-Sep 11-Sep 15-Sep 16-Sep 18-Sep 22-Sep 23-Sep 25-Sep 29-Sep 30-Sep
1 Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын төсөл боловсруулах сургалт  Сургалтанд хамрагдаж байгаа ажилтнууд нь хөдөлмөрийн дотоод журмын үлгэрчилсэн загвар дээр ажиллаж өөрийн байгууллагын онцлог болон хөдөлмөрийн хуульд нийцүүлсэн дотоод журмын төслийг боловсруулах  танхим
 16.00-17.30
Онлайн
 18.00-19.30
                                танхим
16.00-18.00
Онлайн
07.00-09.00
                                танхим
16.00-18.00
Онлайн
07.00-09.00
   
2 Хүний нөөцийн төлөвлөлтийн  журмын үлгэрчилсэн загвар болон албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах, өөрчлөх журмын төсөл тус тус боловсруулах сургалт  Сургалтанд хамрагдаж байгаа ажилтнууд нь журмын үлгэрчилсэн загвар тус бүр дээр ажиллаж өөрийн байгууллагын онцлогт нийцүүлсэн хүний нөөцийн төлөвлөлтийн журмын төсөл болон албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах арга барилд суралцах      танхим
 16.00-17.30
Онлайн
 18.00-19.30
                                танхим
16.00-18.00
Онлайн
07.00-09.00
                                танхим
16.00-18.00
Онлайн
07.00-09.00
3 Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын журмын төсөл боловсруулах сургалт  Сургалтанд хамрагдаж байгаа ажилтнууд нь журмын үлгэрчилсэн загвар дээр ажиллаж өөрийн байгууллагын онцлогт нийцүүлсэн хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын журмын төслийг боловсруулах          танхим
12.00-13.30
Онлайн
17.00-18.30
                                танхим
12.00-13.30
Онлайн
17.00-18.30
                               
4 Хүний нөөцийн сургалт хөгжлийн журмын төсөл боловсруулах сургалт  Сургалтанд хамрагдаж байгаа ажилтнууд нь журмын үлгэрчилсэн загвар дээр ажиллаж өөрийн байгууллагын онцлогт нийцүүлсэн хүний нөөцийн сургалт хөгжлийн журмын  төслийг боловсруулах              танхим
 16.00-17.30
Онлайн
 18.00-19.30
                                танхим
16.00-18.00
Онлайн
07.00-09.00
                           
5 Шинэ ажилтны дасан зохицох журмын төсөл боловсруулах сургалт  Сургалтанд хамрагдаж байгаа ажилтнууд нь журмын үлгэрчилсэн загвар дээр ажиллаж өөрийн байгууллагын онцлогт нийцүүлсэн шинэ ажилтны дасан зохицох журмын төслийг боловсруулах                  танхим
 16.00-17.30
Онлайн
 18.00-19.30
                                танхим
16.00-18.00
Онлайн
07.00-09.00
                       
6 Цалин хөлсний журмын төсөл боловсруулах сургалт  Сургалтанд хамрагдаж байгаа ажилтнууд нь журмын үлгэрчилсэн загвар дээр ажиллаж өөрийн байгууллагын онцлогт нийцүүлсэн цалин хөлсний журмын төслийг боловсруулах                      танхим
12.00-13.30
Онлайн
17.00-18.30
                                танхим
12.00-13.30
Онлайн
17.00-18.30
                   
7 Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний журмын төсөл боловсруулах сургалт  Сургалтанд хамрагдаж байгаа ажилтнууд нь журмын үлгэрчилсэн загвар дээр ажиллаж өөрийн байгууллагын онцлогт нийцүүлсэн ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний журмын  төслийг боловсруулах                          танхим
 16.00-17.30
Онлайн
 18.00-19.30
                                танхим
16.00-18.00
Онлайн
07.00-09.00
               
8 Ажлын цаг ашиглалтын журмын төсөл, байгууллагын ёс зүйн журмын төсөл боловсруулах сургалт  Сургалтанд хамрагдаж байгаа ажилтнууд нь журмын үлгэрчилсэн загвар дээр ажиллаж өөрийн байгууллагын онцлогт нийцүүлсэн ажлын цаг ашиглалтын журмын төсөл, байгууллагын ёс зүйн журмын төслийг тус тус боловсруулах                              танхим
 16.00-17.30
Онлайн
 18.00-19.30
                                танхим
16.00-18.00
Онлайн
07.00-09.00
           
9 Байгууллагын нууцын тухай журмын төсөл болон хөдөлмөрийн сахилгын зөрчлийг судлан шийдвэрлэх журмын төсөл боловсруулах сургалт  Сургалтанд хамрагдаж байгаа ажилтнууд нь журмын үлгэрчилсэн загвар тус бүр дээр ажиллаж өөрийн байгууллагын онцлогт нийцүүлсэн байгууллагын нууцын тухай журмын төсөл болон хөдөлмөрийн сахилгын зөрчлийг судлан шийдвэрлэх журмын төслийг тус тус боловсруулах                                  танхим
12.00-13.30
Онлайн
17.00-18.30
                                танхим
12.00-13.30
Онлайн
17.00-18.30