ХҮНИЙГ ХӨГЖҮҮЛНЭ             88085704, 95959514, 94101170, 94101180     info@hrconsulting.mn
Дээд шатны удирдлагын VIP зөвлөх үйлчилгээ

   ТА

Стратеги төлөвлөлтийн үр дүнгээ бодитоор хэмжиж чадаж байна уу?

Одоогийн менежментийн нөхцөл байдлаа сайжруулахыг хүсэж байна уу?

Нэг хувийн чадварын өсөлт бүтээмжийг 10%-иар нэмэгдүүлдэгийг мэдэх үү?

Гүйцэтгэлийн нэгдсэн системийг цогцоор нь нэвтрүүлэхийг хүсэж байна уу?

Онцгой ур чадварыг тогтоон барих асуудал таны толгойны өвчин болж байна уу?

Хэрвээ та эдгээр асуултуудад ТИЙМ гэж хариулж байгаа бол бид ЗӨВХӨН ТАНД тохирох хувийн зөвлөх үйлчилгээг доорх багцаар санал болгож байна.Үүнд:

Алсын хараа, эрхэм зорилго тодорхойлох, түүнд тохирсон стратеги төлөвлөлтийг хэрхэн гаргаж үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэн дүгнэх аргачлал бүхий 32 цагийн сургалт

Менежментийн системд тань дүн шинжилгээ хийж байгууллагын хөгжлийн индексийн үзүүлэлтүүдээр 1 удаа дүгнэлт гарган зөвлөмж хүргүүлэх

Жилийн туршид хүний нөөцийн менежменттэй холбоотой 40 цагийн зөвлөгөө өгөх

Идэвхижүүлэлтийн үйл ажиллагааг хэрхэн зохион байгуулж үр дүнд хүргэх талаарх нийт 12 цагийн сургалт, зөвлөгөө

Люкс багцаас 24 цагийн сургалт сонгох эрх /Уд+ХН+Ажилтан/

Талент менежмент ба залгамж халааны бодлого боловсруулахад 20 цагийн зөвлөгөө өгөх