ХҮНИЙГ ХӨГЖҮҮЛНЭ             88085704, 95959514, 94101170, 94101180     info@hrconsulting.mn
Удирдах ажилтнуудад зориулсан сургалт

УДИРДАХ АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН  ХӨТӨЛБӨР

1.СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

     Байгууллагын удирдах ажилтнуудын чадавхиас компанийн дотоод зохион байгуулалт, уялдаа холбоо, ажлын бүтээл, гүйцэтгэлийн түвшин  ихээхэн хамаардаг. Чадварлаг, ухаалаг удирдлагууд байгууллагыг төдийгүй өөрийн хариуцсан ажилтны ур чадвар, хандлагыг өсгөдөг байна. Паретогийн зарчим ёсоор ашгийн 80%-г авч ирдэг 20% буюу үйл явцыг голчлон зохион байгуулдаг тэдгээр удирдлагуудыг сүүлийн жилүүдэд компаниуд түлхүүр албан тушаалд тооцон, тэднийг хайхад асар их зардал гаргаж байна. Учир нь тэдний нөлөө байгууллагад тогтвортой өсөлтийг бий болгодог. Бэлтгэгдэж, бэлэн болсон удирдах ажилтнууд өөрийн залгамж халааг бэлтгэх арга барилд суралцаж, байгууллагууд өөрсдийн залуу манлайлагчдыг бодлогоор төрүүлж, бэлтгэж эхлээд байна. Менежментийн төвшинд ажиллаж байгаа удирдлагуудад  хүнийг удирдах мэдлэг туршлагад нь шинэ сорилтууд тулгарч, менежментийн үйл ажиллагаа, өөрийгөө удирдах ур чадваруудтай тулгардаг. Энэ бүхэнд тусламж болгож, манай байгууллагын зүгээс бизнесийн байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудад зориулан боловсруулсан болно.

  Хэн хамрагдах вэ?

 1. Удирдлагын албан тушаалд томилогдоод удаагүй ажилтнууд
 2. Удирдах албан тушаалд нэр дэвшиж буй ажилтнууд
 3. Өсч дэвших, удирдахуйн ухаанд сонирхолтой сонирхогчид

2.СУРГАЛТЫН БҮТЭЦ

 Сургалтын сэдэв бүр нь дараах гурван бүтэцтэйгээр боловсруулагдсан бөгөөд захиалагч өөрийн байгууллагын онцлог, ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварын төвшин, сургалтын сэдвийн агуулгаас шалтгаалан сургалтын бүтцийг сонгох боломжтой болно.

Сэдвийн хүрээний онолын эзлэх хувь

Сэдвийн хүрээний суралцагчдын оролцооны эзлэх хувь

1

50% (тухайн сэдвийн хүрээнд онолын гарч ирсэн шинэ ойлголтууд)

50% (багийн ажиллагаа, кейс, бүлгээр даалгавар гүйцэтгэх, дүрд тоглох гэм мэт)

 

2

80% (тухайн сэдвийн хүрээнд онолын гарч ирсэн шинэ ойлголтууд)

20% (багийн ажиллагаа, кейс, бүлгээр даалгавар гүйцэтгэх, дүрд тоглох гэм мэт)

 

3

20% (тухайн сэдвийн хүрээнд онолын гарч ирсэн шинэ ойлголтууд)

80% (багийн ажиллагаа, кейс, бүлгээр даалгавар гүйцэтгэх, дүрд тоглох гэм мэт)

 

3.СУРГАЛТ ЯВУУЛАХ ХЭЛНИЙ СОНГОЛТ

Сургалтын сэдэв бүр нь дараах хоёр хэл дээр явагдах боломжтой болно. Үүнд:

 1. Монгол хэл
 2. Англи хэл

4.СУРГАЛТЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Сургалтууд дараах хэлбэрээр зохион байгуулагдаж болно.

 1. Танхимын /Тодорхой зааланд сууж хамрагдах оролцоонд тулгуурласан сургалтын хувьд  суралцагчдын дээд тооны хязгаар 25 байна/
 2. Онлайн /ZOOM программыг ашиглан зохион байгуулна/
 3. Хосолсон /ZOOM болон танхимын хэлбэрийг хослуулан ашиглах/

5.СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН МОДУЛЬ

 “Удирдах ажилтнуудад зориулсан сургалтын хөтөлбөр” нь дараах үндсэн модултай байна.

 1. Менежментийн суурьтай сургалтын модуль
 2. Сэтгэл зүйн суурьтай сургалтын модуль
 3. Ерөнхий ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтын модуль

6.СУРГАЛТЫН ЦАГ

Сургалтын сэдэв бүрийн үргэлжлэх хугацаа 2 цагаас 5 цагийн хооронд байх бөгөөд захиалагч цагаа өөрөө сонгоно.

МЕНЕЖМЕНТИЙН СУУРЬТАЙ СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ

Сэдэв

                     Агуулга

             Цаг

 

 

 

1

 

 

 

Шийдвэр гаргалт

 

 • Шийдвэр гаргалтын мөн чанар
 • Шийдвэрийн төрөл, ангилал, түвшин
 • Шийдвэр гаргах орчин нөхцөл
 • Шийдвэр гаргалтын үе шат
 • Шийдвэр гаргалт ба ажлын бүтээмж
 • Буруу шийдвэрийн хор нөлөө
 • Бүлгийн шийдвэр гаргалт
 • Оновчтой шийдвэр гаргалтын  арга зүй

 

2 цаг 

 

 

 

2

 

 

Стратегийн менежмент

 

 • Менежментийн үндсэн ойлголт
 • Стратегийг оновчтой тодорхойлох нь
 • Гадаад орчны шинжилгээг оновчтой хийх нь
 • Дотоод орчны шинжилгээг оновчтой хийх нь
 • СВОТ шинжилгээ хийх нь
 • Стратегийг хэрэгжүүлэх нь
 • Стратегич байх нь

 

 

2 цаг 

 

 

3

 

 

Гүйцэтгэх ажилтны сэтгэлгээнээс салахуй

 

 • Менежментийн үндсэн ойлголт
 • Манлайллын тухай
 • Удирдах ажилтны үндсэн үүрэг
 • Удирдах ажилтны сэтгэл зүйн нөлөөлөл
 • Удирдах ажилтны ёс зүй

 

 

 

2 цаг 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Манлайлан удирдахуй

 

 • Манлайллын тухай үндсэн ойлголт
 • Албан болон албан бус манлайлагчийн ялгаа, тэдгээрийн үр нөлөө
 • Албан ёсны манлайлагчийн үндсэн ур чадварууд
 • Манлайллын ур чадварыг өөртөө бий болгох арга техник
 • Үржүүлэгч болон хуваагч манлайлагч ба тэдгээрийн ялгаа
 • Бусдын ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх нь
 • Манлайлагчийн анхаарах зүйл

 

 

 

2 цаг 

 

 

 

5

 

 

 

Байгууллагын соёл

 

 • Байгууллагын соёл түүний мөн чанар
 • Удирдах ажилтнуудын байгууллагын соёлд нөлөөлөх нөлөөлөл
 • Байгууллагын соёлын үр нөлөө, ач холбогдол
 • Байгууллагын соёлыг бий болгох үйл явц
 • Ил ба далд соёлын ялгаа, түүний үр нөлөө
 • Байгууллагын соёлыг тодорхойлох хүчин зүйлс
 • Эерэг ба сөрөг соёл
 • Хувь хүний болон байгууллагын соёлын уялдаа холбоо
 • Даяаршлын үр дүнд гадаад болон дотоод соёлын нөлөөнд хандах хандлага

 

 

 

2 цаг 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Өөрчлөлтийн менежмент

 

 • Өөрчлөлтийн менежментийн мөн чанар, түүний ач холбогдол
 • Өөрчлөлтийн менежментийн төрлүүд
 • Өөрчлөлтийн менежмент хийхэд ажилтнуудыг сэтгэл зүйн хувьд бэлтгэх нь
 • Өөрчлөлтийн менежмент хийх үндсэн шалтгаан
 • Өөрчлөлтийн менежментийг үр дүнтэй удирдах нь
 • Өөрчлөлтийн менежментийн үндсэн 7 алхам
 • Өөрчлөлтийн менежментийн дараах үр дүнг урьдчилан таамаглах нь
 • Өөрчлөлтийн менежментийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах зүйлс

 

 

 

 

2 цаг 

 

 

 

 

7

 

 

 

Ажилтнуудыг идэвхжүүлэх нь

 

 • Идэвхжүүлэлтийн менежментийн мөн чанар, зүй тогтол
 • Ажилтанг идэвхжүүлэх учир шалтгаан
 • Ажилтанг идэвхжүүлэх арга зүй
 • Ажилтны бүтээмжийг бууруулдаг болон нэмэгдүүлэх хүчин зүйлүүд
 • Ажилтанд дүн шинжилгээ хийх нь
 • Ажилтанг магтах техник

 

 

2 цаг 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

Ажлын гүйцэтгэлийг үр дүнтэй үнэлэх нь

 

 • Гүйцэтгэлийн менежментийн мөн чанар, ач холбогдол
 • Гүйцэтгэлийн менежментийн зорилгыг оновчтой тодорхойлох нь
 • Гүйцэтгэлийн менежментийг байгууллагын бүтээмжтэй нягт уялдуулах нь
 • Гүйцэтгэлийн менежментээр дамжуулан ажилтнуудын ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх нь
 • Гүйцэтгэлийн менежмент-д оролцох удирдах болон гүйцэтгэх ажилтны оролцоо
 • Гүйцэтгэлийн менежмент  ба хяналт
 • Гүйцэтгэлийн менежмент ба коучинг

 

 

 

 

2 цаг 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

Цалин хөлсний оновчтой тогтолцоо

 

 • Цалин хөлсний тухай үндсэн ойлголт
 • Цалин хөлсний бүтцийг оновчтой тодорхойлох нь
 • Үндсэн цалинг оновчтой тодорхойлох арга зүй
 • Нэмэгдэл цалинг оновчтой тодорхойлох арга зүй
 • Нэмэгдэл хөлсийг оновчтой тодорхойлох арга зүй
 • Шагнал урамшууллыг оновчтой тодорхойлох арга зүй
 • Цалингийн судалгааг хийх нь

 

 

 

2 цаг 

 

 

10

 

 

 

Удирдагчийн сахилга бат ба ёс зүй

 • Удирдах ажилтны ёс зүй
 • Удирдах ажилтны ёс зүйн зохицуулалт
 • Удирдах ажилтны анхаарах зүйл
 • Удирдах ажилтны сахилга бат

2 цаг 

 

 

 

 

11

 

 

Коучинг менежментийг хэрэгжүүлэх нь

 

 • Коучинг менежментийн үндсэн ойлголт, түүний ач холбогдол
 • Коучинг менежментийг хэрэгжүүлэх үе шат
 • Ажилтантай ярилцлага хийх арга техник
 • Идэвхтэй коучинг ба хяналт
 • Сайн коуч болох нь
 • Дээд удирдлагын коучинг
 • Коучинг менежментийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах зүйл

 

2 цаг 

 

 

 

12

 

 

 

 

Төслийн менежмент

 

 • Төслийн менежментийн үндсэн ойлголт
 • Төслийн цар хүрээ
 • Төслийн амьдралын мөчлөг
 • Төслийн цагийн менежмент
 • Төслийн төлөвлөгөө ба төсөв зардлын менежмент
 • Төслийн эрсдэл,
 • Төслийн хүний нөөцийн менежмент

 

 

2 цаг 

 

 

13

 

 

Талент менежмент

 

 • Талент менежментийн тухай үндсэн ойлголт
 • Талент менежментийг хэрэгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага
 • Талент ажилтанг таних, бий болгох үйл явц
 • Талент ажилтанг урвуулан авах нь
 • Талент ажилтанг товтвортой ажиллуулах нь

 

 

2 цаг 

 

 

 

14

 

 

 

Мэдлэгийн менежмент

 

 • Мэдлэгийн менежментийн мөн чанар, ач холбогдол
 • Мэдлэг гэж юу вэ?
 • Яагаад байгууллага-д мэдлэгийн менежментийг нэвтрүүлэх ёстой вэ?
 • Мэдлэгийг бүтээх үйл явц
 • Мэдлэгийг түгээх үйл явц
 • Мэдлэгийг хадгалах үйл явц

 

 

2 цаг 

 

 

15

 

 

Гомдлын менежмент

 

 • Гомдлын менежментийн тухай үндсэн ойлголт
 • Гомдлын менежментийн бодлогыг тодорхойлох нь
 • Гомдлын үе шатыг тодорхойлох нь
 • Гомдлын системийн үндэслэлийг тогтоох нь
 • Гомдлуудын үр дүнг удирдах ойлгох нь

 

 

2 цаг 

 

 

16

 

Асуудал шийдвэрлэх чадвар

 

 • Асуудал шийдвэрлэх чадвар түүний ач холбогдол
 • Асуудал ба түүнд дүн шинжилгээ хийх нь
 • Асуудал шийдвэрлэх алхмууд
 • Асуудал шийдвэрлэх арга зүй

 

2 цаг 

 

17

Байгууллага дахь зөрчлийг шийдвэрлэх нь

 • Байгууллага дахь зөрчлийг илрүүлэх, оношлох арга зүй
 • Зөрчил түүний шалтгаан ба эх үүсвэр
 • Зөрчлийн эерэг ба сөрөг тал
 • Зөрчлийг шийдвэрлэх аргууд

 

2 цаг 

 

 

18

 

 

Эрсдэл ба боломж

 

 • Үл тохирол менежмент
 • Тасралтгүй сайжруулалтын үндэс
 • Баримт бичгийн хяналт /document control
 • Бүртгэлийн хяналт /control of report/
 • Нотолгоонд суурилсан шийдвэр гаргалт

 

 

2 цаг 

 

 

 

СЭТГЭЛ ЗҮЙ СУУРЬТАЙ СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ

Сэдэв

                        Агуулга

             Цаг

 

 

1

 

 

Бүтээлч сэтгэхүй

 

 • Бүтээлч сэтгэлгээ ба түүний ач холбогдол
 • Бүтээлч сэтгэхүй ба тархины үйл ажиллагаа
 • Бүтээлч сэтгэлгээнд сөргөөр нөлөөлдөг хүчин зүйлүүд
 • Бүтээлч сэтгэхүйг хөгжүүлэх арга зүй

 

Сургалтын үргэлжлэх цаг багадаа 2,

ихдээ 5 цаг

 

2

 

Үйлдэл ярьдаг- биеийн хэлэмжээр танихуй

 

 • Биеийн хэлэмж ба түүний ач холбогдол
 • Биеийн хэлэмжээр бусдыг таних арга зүй
 • Өөрийн биеийн хэлэмжээр бусдад эерэг нөлөөлөл үзүүлэхүй

 

Сургалтын үргэлжлэх цаг багадаа 2,

ихдээ 5 цаг

 

3

Сэтгэл хөдлөлөө ухаалгаар удирдах нь /Сэтгэл хөдлөлийн оюун ухаан/

 

 • Сэтгэл хөдлөлийн оюун ухаан түүний ач холбогдол
 • Сэтгэл хөдлөлийн оюун ухаан түүнд хамаарах чадварууд
 • Сэтгэл хөдлөл болон түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд
 • Сэтгэл хөдлөлийн оюун ухааныг хөгжүүлэх арга зүй

 

Сургалтын үргэлжлэх цаг багадаа 2,

ихдээ 5 цаг

 

 

4

 

 

Стресс менежмент

 

 • Стрессийн хор уршиг, түүнийг үүсгэж буй хүчин зүйл
 • Стресс гэж юу вэ? түүний төрлүүд
 • Стрессийн шинж тэмдгүүд
 • Стрессийг хэрхэн удирдах вэ?

 

 

Сургалтын үргэлжлэх цаг багадаа 2,

ихдээ 5 цаг

 

5

 

Ээлжийн системээр ажилладаг ажилтнуудын гэр бүлд зориулсан сургалт

 • Ажлын онцлогийг нь ойлгох нь
 • Сэтгэл зүйн хувьд дэмжлэг үзүүлэх нь
 • Ээлжийн ажил- сэтгэл зүйн онцлогт хэрхэн нөлөөлдөг вэ?
 • Ээлжийн ажил ба ажил амьдралын тэнцвэр

 

 

Сургалтын үргэлжлэх цаг багадаа 2,

ихдээ 5 цаг

 

ЕРӨНХИЙ УР ЧАДВАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ

Сэдэв

Агуулга

           Цаг

 

 

1

 

 

Удирдах ажилтны  хандлага ажилтнуудад нөлөөлөх нь

 

 • Удирдлагын сөрөг хандлага ажилтнуудад хэрхэн нөлөөлдөг вэ?
 • Удирдлагын эерэг хандлаг ажилтнуудад хэрхэн нөлөөлдөг вэ?
 • Хандлага ба ажлын бүтээмж /ажилдаа хандах, байгууллага-д хандах хандлага/
 • Удирдлагын хандлага ба хамт олны уур амьсгал
 • Хандлагыг өөрчлөх үйл явц
 • Хандлагаар өөрчлөгдөх болон эс өөрчлөгдөх хүчин зүйлүүд
 • Хандлагыг бүрдүүлэгч хүчин зүйлүүд

 

 

 

Сургалтын үргэлжлэх цаг багадаа 2, ихдээ 5 цаг

 

 

 

2

Ажилтнуудын сэтгэл зүйн онцлогт тохируулан харилцах нь

 

 • Ажилтан гэж хэн бэ? прагматик онолын үүднээс
 • Ажилтнуудын сэтгэл зүйн онцлогт тохируулан харилцахын ач холбогдол
 • Ажилтнуудын хувийн ялгаатай байдлыг таньж мэдэх нь
 • Ажилтнуудын хувийн ялгаатай байдалд тулгуурлан ажил хуваарилах нь
 • Ажилтнуудын хувийн ялгаатай байдлыг хүлээн зөвшөөрөх нь

 

 

Сургалтын үргэлжлэх цаг багадаа 2,

ихдээ 5 цаг

 

 

 

3

Багийг амжилттай удирдах

 

 • Баг бүлгийн ялгаа
 • Багаар ажиллахын ач холбогдол
 • Багийн зорилгыг оновчтой тодорхойлох нь
 • Багийн гишүүдийн ажил үүргийн оновчтой хуваарилалт
 • Багийн хэм хэмжээ
 • Баг доторх харилцааг үр дүнтэй удирдах нь

 

 

Сургалтын үргэлжлэх цаг багадаа 2,

ихдээ 5 ца

 

4

Хөдөлмөрийн зах зээл дээрх үе үеийн ялгаатай байдлын онцлог

 

 • GEN X үеийн онцлог
 • GEN Y үеийн онцлог
 • GEN Z үеийн онцлог
 • ALPHA үеийн онцлог

 

Сургалтын үргэлжлэх цаг багадаа 2,

ихдээ 5 цаг