ХҮНИЙГ ХӨГЖҮҮЛНЭ             88085704, 95959514, 94101170, 94101180     info@hrconsulting.mn
Байгууллагын захиалгат үйлчилгээ

Хамт олноо идэвхижүүлэх, хөгжүүлэх эсвэл тэдний санал сэтгэгдэл, тулгамдаж буй асуудлыг нээлттэйгээр хэлэлцэх зэрэг маш олон хэрэгцээ шаардлага байгууллагад үүсэж байдаг. Эдгээр үйл ажиллагаагаа зохион байгуулах хөтөлбөр боловсруулах, сургалтын сэдэв сонгох, сургалт заах байгууллага судлах, зохион байгуулах газрыг олох гэх мэт нарийн төлөвлөгөөт бүх ажилбарыг бид таны өмнөөс хийж өгье. Бидэнд зөвхөн хүлээж буй үр дүнгээ хэлэхэд л хангалттай.

  • Захиалгат судалгаа, шинжилгээ
  • Сургалт, зөвлөгөөн зохион байгуулах
  • Вакуумжуулсан сургалт зохион байгуулах
  • Ур чадварын төвшин тогтоох материал боловсруулах
  • Аттестатчилалын үйл ажиллагааг зохион байгуулах