ХҮНИЙГ ХӨГЖҮҮЛНЭ             88085704, 95959514, 94101170, 94101180     info@hrconsulting.mn
Аттестатчилалын материал боловсруулалт

Үйлчилгээний зорилго: Аттестатчилал буюу ур чадварын төвшинг тогтоож байгаагүй байгууллагад энэхүү үйлчилгээг санал болгож байна. Аттестатчилалыг мэргэжлийн болон дотоод ур чадварын хэлбэрээр боловсруулна.

Үйлчилгээний агуулга:

  1. Бэлэн бус эх үүсвэрээс 35 хүртэлх асуулт бүхий 1 шалгалтын материал боловсруулахад