ХҮНИЙГ ХӨГЖҮҮЛНЭ             88085704, 95959514, 94101170, 94101180     info@hrconsulting.mn
Гүйцэтгэлийн үнэлгээ нэвтрүүлэх

Үйлчилгээний зорилго: Гүйцэтгэлийн менежмент, гүйцэтгэлийн үнэлгээг ихэнх байгууллагууд ажилтны ажлын үр дүнг хэмжих үзүүлэлт хэлбэрээр буруу ойлгосноосоо үүдэн буруу ашигладаг. Иймд гүйцэтгэлийн менежментийн суурь ойлголт, байгууллагад үзүүлэх ач холбогдолын талаарх ойлголтыг өгсөний үндсэн дээр гүйцэтгэлийн менежментийг нэвтрүүлэх зарчмаа тодорхойлж ажиллана.

Үйлчилгээний агуулга:

  1. Гүйцэтгэлийн менежментийн талаарх ойлголтын сургалтыг орох
  2. Гүйцэтгэлийн менежментийг нэвтрүүлэх зорилго, зорилтуудыг тодорхойлох
  3. Гүйцэтгэлийг хэмжих байгууллагын үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох
  4. Гүйцэтгэлийн идэвхижүүлэлт, дасгалжуулалтын хөтөлбөрийг боловсруулах
  5. Гүйцэтгэлийн үнэлгээг үнэлэх журмыг боловсруулах