ХҮНИЙГ ХӨГЖҮҮЛНЭ             88085704, 95959514, 94101170, 94101180     info@hrconsulting.mn
Ерөнхий ур чадварын үнэлгээ хийх

Үйлчилгээний зорилго: Аливаа байгууллагын хөгжил нь ажилтнуудын чадамжтай шууд хамааралтай байдаг. Ажилтны чадамжийг өсгөхийн тулд түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн нэг болох мэргэжлийн болон дотоод ур чадварыг тодорхойлох, үнэлэх, хэмжих, хөгжүүлэх төлөвлөгөө гаргах үйл ажиллагаа нь системтэй өсөлтийг авчрах үндсэн нөхцөлийг бүрдүүлдэг.

Үйлчилгээний агуулга:

  1. Ерөнхий ур чадварын үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох
  2. Аттестатчилал явуулах журам боловсруулах
  3. Ур чадварын үнэлгээ хийх
  4. Ерөнхий ур чадварын суурь үзүүлэлтүүдийг дүгнэ