ХҮНИЙГ ХӨГЖҮҮЛНЭ             88085704, 95959514, 94101170, 94101180     info@hrconsulting.mn
Албан бичгийн загвар боловсруулах

Үйлчилгээний зорилго: Монгол улсад мөрдөгдөж буй хууль, дүрэм, журамд нийцүүлэн байгууллагын албан бичгийн загварыг баримт бичгийн стандарт, байгууллагын онцлогыг тусган боловсруулж нэгдсэн стандартаар хөтлөхөд оршино.

Үйлчилгээний агуулга:

  1. Хөдөлмөрийн гэрээний загвар
  2. Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээний загвар
  3. Нууцын гэрээний загвар
  4. Захирлын тушаалын загвар /6 төрлөөр/
  5. Албан бичгийн загвар /2 төрлөөр/

Зарцуулах дундаж хугацаа:

7 хоног

Ажиллах хүч:

1 мэргэжилтэн