ХҮНИЙГ ХӨГЖҮҮЛНЭ             88085704, 95959514, 94101170, 94101180     info@hrconsulting.mn
Сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох

Үйлчилгээний зорилго: Ажилтны ур чадварын дутмагшлыг илрүүлэх замаар сургалтын хэрэгцээг үнэн зөв тодорхойлж байгууллагын чадамжийг өсгөхөд оршино.

Үйлчилгээний агуулга:

  1. Судалгаа хийх
  2. Сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох

Зарцуулах дундаж хугацаа:

14 хоног

Ажиллах хүч:

1 мэргэжилтэн