ХҮНИЙГ ХӨГЖҮҮЛНЭ             88085704, 95959514, 94101170, 94101180     info@hrconsulting.mn
Бодлогын бичиг баримт боловсруулах

Үйлчилгээний зорилго: Хүний нөөцийн менежментийн хүрээнд байгууллагын бодлогын бичиг баримтуудыг боловсруулж ажилтан бүрт ижил тэгш, шудрага зарчмаар ажиллах боломжийг олгоход оршино.

Үйлчилгээний агуулга:

  1. Хөдөлмөрийн дотоод журам
  2. Бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын журам
  3. Дасан зохицуулах журам
  4. Сургалт, хөгжилийн журам
  5. Цалин хөлсний журам
  6. Гүйцэтгэлийн журам
  7. Шагнал урамшуулалын журам
  8. Сахилгын журам

Зарцуулах дундаж хугацаа:

1 сар

Ажиллах хүч:

1 мэргэжилтэн