ХҮНИЙГ ХӨГЖҮҮЛНЭ             88085704, 95959514, 94101170, 94101180     info@hrconsulting.mn
Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах

Үйлчилгээний зорилго: Албан тушаалын ангилал, код, нэршилийг Монгол улсад мөрдөгдөж буй хууль, дүрэм, журамд нийцүүлэн стандартын дагуу боловсруулахад оршино.

Үйлчилгээний агуулга:

  1. Ажлын байрны шинжилгээ хийх
  2. АБТ-ыг боловсруулах

Зарцуулах дундаж хугацаа:

1 албан тушаалыг боловсруулахад 10 цаг

Ажиллах хүч:

10 албан тушаалыг боловсруулахад 2 хүн