ХҮНИЙГ ХӨГЖҮҮЛНЭ             88085704, 95959514, 94090983     info@hrconsulting.mn
Онцлох сургалтын мэдээлэл

Байгууллагад зориулсан 50% хөнгөлөлттэй сургалтын багцын төлөвлөгөө

 

Сарын багцын агуулга Сарууд Үндсэн цаг Төлбөр
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  Удирдлагын сургалт                          
1 Удирдлагын манлайлал +                     2 ак     280,000
2 Байгууллагын соёл   +                   2 ак     280,000
3 Шийдвэр гаргалт     +                 2 ак     280,000
4 Өөрчлөлтийн менежмент       +               2 ак     280,000
5 Талент менежмент         +             2 ак     280,000
6 Бүтээмжийн менежмент           +           2 ак     280,000
7 Коучинг             +         2 ак     280,000
8 ХНМ               +       2 ак     280,000
9 Хандлага                 +     2 ак     280,000
10 Цагийн менежмент                   +   2 ак     280,000
11 Менторинг                     + 2 ак     280,000
                             
  Нийт ажилтны сургалт
1 Ажилтны манлайлал +                     2 ак     240,000
2 Байгууллагын соёл   +                   2 ак     240,000
3 Хандлага     +                 2 ак     240,000
4 Өөрчлөлтийн менежмент       +               2 ак     240,000
5 Ажилтны ёсзүй         +             2 ак     240,000
6 Бүтээмжийн менежмент           +           2 ак     240,000
7 Багийн ажиллагаа             +         2 ак     240,000
8 Өөриймсөг ажилтан               +       2 ак     240,000
9 Харилцаа                 +     2 ак     240,000
10 Цагийн менежмент                   +   2 ак     240,000
11 Хандлага                     + 2 ак     240,000