ХҮНИЙГ ХӨГЖҮҮЛНЭ             88085704, 95959514, 94090983     info@hrconsulting.mn
Нийгмийн даатгалын сургалт

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕРҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

IP

Сургалтын сэдвүүд

Сургалт үргэжлэх хугацаа

Сургалтын агуулга

Нэг. Тэтгэврийн даатгал

1

HR1

Тэтгэврийн даатгалын хуулийн тухай ерөнхий ойлголт

2цаг

Нийгмийн даатгалаас олгох тэтгэвэр авах эрх, болзол, хөдөлмөрийн дэвтэр, НДД-ийн хэрхэн зөв хөтлөх талаар үүнээс үүдэн гарах үр дагавар

2

HR2

Хөдөлмөрийн дэвтэр, нийгмийн даатгалын дэвтэрийн бичилт хөтлөх журам

1цаг

Нийт

3цаг

Хоёр. Тэтгэмжийн даатгал

1

HR3

Тэтгэмжийн лаатгалын тухай ерөнхий ойлголт

2цаг

Тэтгэмжийн даатгалд даатгуулсанаар эдлэх эрх, хуулийн мэдлэггүйн улмаас үүсэх үр дагавар

Нийт

2цаг

Гурав. ҮОМШӨ-ний даатгал

1

HR4

ҮОМШӨ-ний даатгалын тухай ойлголт, тэтгэвэр, тэтгэмж, хөтөлбөр авах эрх, олгох хугацаа

2цаг

ҮОМШӨ-ний даатгалд даатгуулсанаар авах 8 төрлийн үйлчилгээний тухай

Нийт

2цаг

Дөрөв. Нийгмийн даатгалын тухай

1

HR5

Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомж, түүнд орсон нэмэлт өөрчлөлтүүд

2цаг

Монгол улсад Нийгмийн даатгалын шинэ тогтолцоо 1995 оноос эхлэн хэрэгжүүлсэн байдаг. Өдгөө 24 жил болж байгаа хэдий ч иргэд маань Нийгмийн даатгалын ашиг тус яагаад төлөх ёстой байдаг, хэдэн хувиар төлдөг гэх мэт зайлшгүй иргэн бүр мэдэх ёстой энгийн хэрнээ чухал зүйлсийг анзааралгүй өнгөрөөсөн байдаг юм. Эсвэл хэн нэгнээс ам дамжсан бодит биш мэдээлэл авсан байдаг. Энэ сургалт нь хүний нөөцийн менежерүүдз төдийгүй иргэн бүр өөрсдийгөө болон дотны хэн нэгнээ эрсдэлээс  хамгаалахын тулд цэгцтэй, хуулийн дагуу, бүрэндүүрэн мэдлэгийг олж авах юм.

2

HR6

Нийгмийн даатгалбн хэлбэр, хамрах хүрээ

2цаг

3

HR7

Нийгмийн даатгалын сангийн тухай ойлголт

2цаг

4

HR8

Нийгмийн даатгалбн шимтгэл төлөх журам

1цаг

5

HR9

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн төрөл

2цаг

6

HR10

Нийгмийн даатгалын илүү төлсөн шимтгэлийн буцаан олголт

1цаг

7

HR11

Монгол улсад ажиллаж байгаа гадаад иргэдийн нийгмийн даатгалын харилцаа

1цаг

8

HR12

Нийгмийн даатгалын шимтгэл ногдуулах хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлого

2цаг

9

HR13

Нийгмийн хамгаалал, нийгмийн даатгалын асуудлаар байгуулсан олон улсын гэрээ хэлэлцээрүүд

2цаг

Нийт

15цаг

Тав. Эрүүл мэндийн даатгал

1

HR14

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай ойлголт

1цаг

Эрүүл мэндийн даатгал нь даатгуулагч түр буюу урт хугацаагаар өвдөх эрсдэл тохиолдсон үед эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, эмийн хөнгөлөлт, рашаан сувилал, урьдчилан сэргийлэх үзлэг зэрэг арга хэмжээг хэлдэг. Гэтэл даатгуулагчид маань мэдээллийн дутмаг байдлаас болж төдийлөн энэ боломжуудыг ашиглаж чадахгүй алддаг.

2

HR15

Эрүүл мэндийн даатгалын хэлбэр, хамрах хүрээ, шимтгэлийн хувь хэмжээ

1цаг

3

HR16

Эрүүл мэндийн даатгалын сан зориулалт

2цаг

4

HR17

Эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээ, даатгуулагч тусламж, үйлчилгээ авах нөхцөл, журам

1цаг

5

HR18

Даатгуулагч үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ

2цаг

6

HR19

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний зардлыг төлбөр

2цаг

Нийт

9цаг