ХҮНИЙГ ХӨГЖҮҮЛНЭ             88085704, 95959514, 94090983     info@hrconsulting.mn
Мэргэшүүлэх сургалт

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЦУВРАЛ СУРГАЛТЫН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Давтамжийн цаг: Пүрэв гараг бүр 08.30; 11.00; 14.00; 18.30 цаг;

Зорилго: Тогтмол сургалтыг явуулснаар зах зээлд ХН-ийн менежерүүдийн чанарыг дээшлүүлэх, хамтдаа өсөх

Онцлог: Тулгамдаж байгаа асуудлыг хамтдаа шийдэх, сурсан зүйлээ ажил хэрэг болгоход нь дэмжлэг үзүүлэх

Сургалтын төлбөр: 35.000₮

 
Сургалтын сэдвүүд 2019 он
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ХН-ийн багийн ажлыг төлөвлөх нь +                      
2 АБТ-г боловсруулах нь +                      
3 Ассессент центрийн аргаар сонгон шалгаруулалт хийх нь +                      
4 Цалингийн судалгааг хийх аргачлал   +                    
5 Зан төлөвийн аргаар шилж сонгох нь   +                    
6 Сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах нь   +                    
7 Сэтгэл ханамжийн судалгааг хэрхэн хийх вэ?     +                  
8 ХН-ийн коучинг     +                  
9 Хөдөлмөрийн гэрээг байгуулах нь     +                  
10 Ажлын байрны соёлыг дээшлүүлэх нь     +                  
11 Мэргэжлийн ур чадварыг хэрхэн тодорхойлох вэ?       +                
12 Ажиллагчдын сэтгэлзүйг танин мэдэх нь       +                
13 Компанийн дотоод сургалтыг хөгжүүлэх нь       +                
14 Ажлын байрны зураг авалтыг хийх нь       +                
15 ХН-ийн менежерийн манлайлал         +              
16 Ажилтны хувийн хөгжлийг төлөвлөх нь         +              
17 Дотоод ур чадварыг илрүүлэх нь         +              
18 Түлхүүр албан тушаалыг тодорхойлох нь         +              
19 Сургалтын үр дүнг үнэлэх нь         +              
20 Ур чадварын үнэлгээний шалгалтыг зохион байгуулах нь           +            
21 Талент менежмент           +            
22 Ажлын шинжилгээг хийх нь           +            
23 Японы ХНМ-ийн онцлог, давуу сул талууд           +            
24 Сонгон шалгаруулалтын бодит зардлыг тооцоолох нь             +          
25 Хөдөлмөрийн гэрээг дуусгавар болгох асуудал             +          
26 Байгууллагын сургалтыг бүтээмжтэй уялдуулах нь             +          
27 Ур чадварын түвшин тогтоох аргазүй               +        
28 Биеийн хэлийг тайлах нь               +        
29 Компанийн албан тушаалын зэрэглэлийг тогтоох нь               +        
30 ХН-ийн төлөвлөлтийн асуудал               +        
31 Карьер өсөлтийн төлөвлөгөө               +        
32 Ажлын тааламжтай орчны бүрдүүлэх нь                 +      
33 ХН-ийн мэргэжилтний ёсзүйн асуудал                 +      
34 Масс ажиллагчдын бүрдүүлэлтийн асуудал                 +      
35 Шинэ ажилтны дутагдлыг арилгах стратеги                 +      
36 Топ түвшний ажилтнуудыг сонгон шалгаруулахад анхаарах зүйл                   +    
37 KPI-г үйл ажиллагаандаа ашиглах нь 360                   +    
38 Компанийн шагнал урамшууллын бодлого                   +    
39 Байгууллагын соёлыг хэвшүүлэх нь                   +    
40 Сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох нь                   +    
41 ХН-ийн Мэргэжилтний хандлага                     +  
42 Хөдөлмөрийн харилцааны асуудал                     +  
43 ХН-ийн стратеги                     +  
44 ХН-ийн тайланг тоон хэлээр бэлтгэх нь                     +  
45 Компанийн цалингийн бодлогыг тодорхойлох нь                       +
46 гүйцэтгэлийн үнэлгээний сургалт /360-г ашиглах нь                       +